Selección auxiliar administrativo

Concello de Muras | Selección auxiliar administrativo |

Está colgada na sección de emprego a aprobación do “PROGRAMA PARA A IMPLANTACIÓN EFECTIVA DO REAL DECRETO 424/2017, DE 28 DE ABRIL, POLO QUE SE REGULA O RÉXIMEN XURÍDICO DO CONTROL INTERNO NAS ENTIDADES DO SECTOR PÚBLICO LOCAL”, dentro do cal aprobaranse as bases de selección para a contratación dun/ha auxiliar administrativo como funcionario interino por un período de tres anos no Concello de Muras.

Será na Escala Administración Xeral subescala auxiliar (auxiliar administrativo) grupo C2, coas retribucións propias da súa categoría. Convocaranse as correspondentes probas.

O concello
Praza da Galeguidade, 4
27836 Muras
Telf: 982.500001

Saúdo do alcalde
Teléfonos de interese
Textos legais