Bando coas axudas da luz

Concello de Muras | Bando coas axudas da luz |

Este é o BANDO para pedir as AXUDAS DA LUZ. O prazo para solicitalas é dende o vindeiro día 1 ata o 28 de Febreiro.

🔌HAI DÚAS LIÑAS: consumo doméstico ata 600 euros + PEMES ata 1500 euros.

Durante todo o mes poderase entregar a seguinte documentación

Solicitude da Axuda, segundo o Anexo publicado no B.O.P., xunto a fotocopia do D.N.I. 

Facturas do consumo eléctrico do ano 2022. 

Certificado da Conta Bancaria, onde se ingresará a Axuda.

Copia da declaración do I.R.P.F. do ano 2021. 

Copia dos certificados de tódolos ingresos procedentes de Salarios, Pensións ou Subsidios procedentes do estranxeiro.

As persoas que soliciten a Axuda, deberán aportar certificado de estar ao día das súas obrigas tributarias (AEAT, Atriga), de Seguridade social e co Concello de Muras. 

O concello
Praza da Galeguidade, 4
27836 Muras
Telf: 982.500001

Saúdo do alcalde
Teléfonos de interese
Textos legais