Axudas para corrixir impactos paisaxísticos nas vivendas

Concello de Muras | Axudas para corrixir impactos paisaxísticos nas vivendas |
Son cartos para:
Tratamento de paredes medianeiras vistas.
Revestimento e pintado de fachadas actualmente rematadas en ladrillo cerámico ou bloque de formigón sen revestir.
Renovación do acabamento exterior das fachadas de edificacións (paramentos e carpintarías).
Remate exterior de cubertas realizadas con pranchas de fibrocemento con tella cerámica ou de lousa.
Acondicionamento e mellora de peches de predios de gran dimensión (altura superior a 1,50 metros), coa substitución de muros opacos por solucións diáfanas ou sebes vexetais.
Revestimento de muros de cerramento de predios realizados con bloques de formigón, con fábrica de pedra semellante á cachotaría tradicional.
Substitución de celosías prefabricadas de cerámica ou formigón en cerramentos por solucións diáfanas ou sebes vexetais.

O importe da subvención será do 70 % do orzamento do investimento
subvencionable, co límite máximo de 3.000 €. PRAZO para pedilas: ata o 31/05/2021

INFORMACIÓN: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda Instituto de Estudos do Territorio (IET) Teléfono: 981 54 17 55.

O concello
Praza da Galeguidade, 4
27836 Muras
Telf: 982.500001

Saúdo do alcalde
Teléfonos de interese
Textos legais