O teu sitio

Concello de Muras | O teu sitio |

OFERTAS DE  EMPREGO.    OFERTAS 15-21 MAIO   OFERTAS 8-14 MAIO     OFERTAS 2-7 MAIO

CURSOS.

IMPORTANTE! O Concello de Muras organiza e financia os seguintes cursos para persoas desempregadas. Serán impartidos por Newton Formación no Concello. Para anotarse chamar ao 982 500001 ou acercarse ás Oficinas Xerais a facer a inscripción.

MANEXO DE CARRETILLAS ELEVADORAS: 6 horas presenciais.

DATA: 29 de maio de 8:00 a 14:00

CONTIDOS:

1-Prevención de riscos laborais no manexo de carretillas elevadoras.

-Conceptos básicos.

-Riscos xerais.

-Riscos específicos do traballo con carretillas.

-Primeiros auxilios.

2- Prácticas con carretillas elevadoras

a) Coñecemento das partes da máquina, control visual de características, mantemento, mandos, placas, manuais.

b) Comprobación de posta en marcha, dirección, freos, claxon, etc.

c) Manobras sen carga, desprazamento en ambas as direccións, velocidades, xiros, freadas, utilización en ramplas.

d) Manobras similares con carga.

e) Carga e descarga de camións, colocación e retirada de cargas en andeis, apilado e retirado de cargas en superficie libre.

f) Gráfico de cargas, comprobación efecto das dimensións da carga.

g) Con accesorios, pinzas, colectores, pescantes, etc.

h) Manobras extraordinarias, como cargas de dimensións ou características fóra do normal pola súa lonxitude e forma.

PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS. NIVEL BÁSICO: 20 horas presenciais + 40 horas on-line.

DATA: 30 de maio ao 2 de xuño. De 9:00 a 14:00.

CONTIDOS:

Conceptos básicos sobre seguridade e saúde.

– O traballo e a saúde. Os riscos profesionais. Factores de risco.

– Danos derivados do traballo. Os accidentes de traballo e as enfermidades profesionais. Outras patoloxías derivadas do traballo.

– Marco normativo básico en materia de prevención de riscos laborais. Deberes e obrigas básicas nesta materia.

Riscos xerais e a súa prevención.

– Riscos ligados ás condicións de seguridade.

– Riscos ligados ao medio ambiente do traballo.

– A carga do traballo, a fatiga e a insatisfacción laboral.

– Sistemas elementais de control de riscos. Medios de protección colectiva e equipos de protección individual.

– Plans de emerxencia e evacuación.

– O control da saúde dos traballadores.

Riscos específicos e a súa prevención no sector da construción/metal.

– Diferentes fases de obra e as súas proteccións correspondentes (redes, varandas, estadas, plataformas de traballo, escaleiras, etc.).

– Implantación de obra. Locais hixiénico sanitarios, instalacións provisionais, etc.

Elementos básicos de xestión da prevención de riscos.

– Organismos públicos relacionados coa seguridade e saúde no traballo.

– Organización preventiva do traballo: rutinas básicas.

– Documentación: recollida, elaboración e arquivo.

– Representación dos traballadores. Dereitos e obrigacións (delegados de prevención, comité de seguridade e saúde, traballadores designados, etc.). Primeiros auxilios.

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS. Gaba Formación impartirá este certificado na modalidade de teleformación. Está 100% subvencionado polo Servizo Público de Emprego. A partir do 31 de decembro de 2017 é obrigatorio telo para traballar no sector. COLECTIVO PRIORITARIO: ocupados e pemes con menos de 10 traballadores. Más info: 638 123 503 ou 902 092 503    online@gabaformacion.com

CURSOS MAPFRE E UNED. Son abertos, gratuítos, de calidade e accesibles para todos. Teñen acreditación polos méritos conseguidos. Hai un para Profesores en Urxencias e Emerxencias sanitarias, e outro de Educación Aseguradora na Escola.

Fundación Mujeres ten programado 2 on-line gratuítos dirixidos a desempregadas ou en mellora de emprego.

Técnicas e ferramentes de busca activa de emprego (20 h). Edicións:
1ª.- Do 20 de abril ao 4 de maio de 2017
2ª.- Do 10 ao 24 de maio de 21017
3ª.- Do 30 de maio ao 13 de xuño de 2017
4ª.- Do 15 ao 29 de xuño de 2017

– Procesos de selección (10 h) para axudar coas entrevista de traballo: Edicións:
1ª.- Do 21 de abril ao 5 de maio de 2017
2ª.- Do 11 ao 25 de maio de 2017
3ª.- Do 31 de maio ao 14 de xuño de 2017
4ª.- Do 16 ao 30 de xuño de 2017.

BOLSAS E AXUDAS.

AXUDAS ACCIÓNS FORMATIVAS. Con compromiso de contratación dirixidas prioritariamente á persoas traballadoras desempregadas. Orde do 7 de febreiro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria das subvencións para o financiamento das accións formativas con compromiso de contratación en unidades formativas das empresas e dos incentivos á contrata (DOG nº 37 do 22 de febreiro de 2017). Prazo Presentación: a data límite  será o 31 de outubro.

AXUDAS DESEMPREGADOS. Bolsas para persoas que participen en accións formativas de formación profesional para o emprego. Prazo Presentación: a persoa deberá presentar a solicitude no prazo dun mes desde a incorporación á acción formativa e, en calquera caso, antes do 15 de decembro de 2017 para aquelas bolsas correspondentes a accións formativas que finalicen ata o 15 de novembro de 2017 (incluído), e antes do 15 de xullo de 2018 para aquelas accións formativas que finalicen entre o 16 de novembro de 2017 e o 30 de xuño de 2018.

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural. Convoca subvencións para mercar maquinaria e equipamento en actividades NON agrícolas para pemes en zonas rurais. Tamén poden pedilas titulares de explotación agraria que diversifiquen actividades en ámbitos non agrícolas e fagan o proxecto na propia explotación. Prazo de presentación de solicitudes: ata o 22 de maio de 2017.

Axudas a novos emprendedores do IGAPE. Prazo de presentación de solicitudes: Na convocatoria 2017.1 comeza o 18.4.2017 e finalizará o 20.6.2017. Na convocatoria 2017.2 o prazo comezará o 30.6.2017 e finalizará o 29.9.2017. Na convocatoria 2017.3 o prazo comezará o 10.10.2017 e finalizará o 30.11.2017.

Axudas á contratación indefinida de persoas desempregadas de longa duración. O  prazo de presentación de solicitudes remata o 30 de setembro de 2017.

Pagamento único por fillos e fillas menores de tres anos para 2017. A primeira filla ou fillo: 360 euros. Segunda filla ou fillo: 1.200 euros. 

Garantía xuvenil: Quere dar dar resposta á situación laboral na que se atopan moitos mozos e mozas en Galicia. Contempla actuacións para mellorar a empregabilidade, facilitar a inserción non ámbito laboral, promover o emprendemento e mellorar a súa situación dentro do mercado de traballo. Para xente de entre 16 e 29 anos.

O concello
Praza da Galeguidade, 4
27836 Muras
Telf: 982.500012

Saúdo do alcalde
Teléfonos de interese
Textos legais
| facebook | vimeo
| youtube

Suscríbete